Aušra Bagdonavičienė yra paskirta duomenų apsaugos pareigūne VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dainava“. Pagrindinė duomenų apsaugos pareigūnės pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant įstaigoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.
Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūnę visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnė privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jos užduočių vykdymu, laikydamasi Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.
Duomenų apsaugos pareigūnės kontaktai:
Aušra Bagdonavičienė
Maironio g. 22, LT-66116, Druskininkai. 
Tel. (8 313) 59 101, el. p. ausra@centrasdainava.lt
 
Asmens duomenų tvarkymo VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dainava“ apimtį ir tikslą, asmens duomenų saugojimo priemones, duomenų subjektų teises, prašymo dėl duomenų subjektų teisės (-ių) ir jos (-ų) įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo  VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dainava“ tvarką nustato Asmens duomenų tvarkymo taisyklės VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dainava“.

  
VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ veiksmus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai:
https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo
Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija
Kontaktinė informacija:
A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt

Informacija atnaujinta 2021-05-14