Įsakymas: DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2021 M. BIRŽELIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 1V-469 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINA VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA, 2021 M. VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS APSKAIČIUOJAMA VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS 2022 METAIS, PATVIRTINIMO“

VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINA VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA, 2020 M. VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS APSKAIČIUOJAMA VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS 2022 METAMS

VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“

Viešosios įstaigos veiklos rezultatų vertinimo rodiklio pavadinimas
Rodiklio dydis
Mėnesinės algos kintamosios dalies dydis nuo nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies (proc.)

Pajamų ir išlaidų balansas per kalendorinius metus

Teigiamas

Iki 5

Teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų (buvusių pareigūnų), pasinaudojusių sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugomis, gydymo lovadienių skaičius

Ne mažiau kaip 1776

Iki 10

Teigiamai teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas vertinančių vidaus reikalų sistemos darbuotojų dalis, procentais

Ne mažiau kaip 95

Iki 10

Parengta naujų ir atnaujinta mokymo programų, skaičius

Ne mažiau kaip 35

Iki 10

 

 

Informacija atnaujinta 2021-10-14