Įsakymas: DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2017 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-325 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINA VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA ARBA VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA KARTU SU TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTU PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS, VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS APSKAIČIUOJAMA VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS 2018 METAIS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINA VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA, VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS APSKAIČIUOJAMA VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOJI DALIS 2018 METAMS

VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“

Pajamų ir išlaidų balansas per kalendorinius metus

Teigiamas

Iki 20

Teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų (buvusių pareigūnų), pasinaudojusių sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugomis, gydymo lovadienių skaičius

Ne mažiau kaip 2015

Iki 10

Teigiamai teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas vertinančių vidaus reikalų sistemos darbuotojų dalis, procentais

Ne mažiau kaip 90

Iki 10

Parengta naujų ir atnaujinta mokymo programų, skaičius

Ne mažiau kaip 20

Iki 10

Viešosios įstaigos Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“
darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil Nr.

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis darbo užmokestis

 

 

2016 IV ketv.
2017 I ketv.

1

Direktorius

2105

2388

2

Vyriausioji buhalterė

1151

1513

3

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja

925

928

4

Vidaus ligų gydytoja

906

896

5

Kineziterapeutė

717

705

6

FMR slaugytoja

852

709

7

Kambarinė

695

502

8

Vyr. virėja

767

599

9

Virėja

622

467

10

Padavėja-barmenė

641

468

11

Padavėja

610

448