Projektas „Gerojo valdymo principų diegimas Lietuvoje“

GEROJO VALDYMO ETALONINIS VERTINIMAS

Europos Taryba ir Gerojo valdymo centras prie Europos Tarybos su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija bei partneriais Lietuvos savivaldybių asociacija ir VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centru „Dainava“ įgyvendina projektą „Gerojo valdymo principų diegimas Lietuvoje“.
Viena iš projekto veiklų-Lietuvos savivaldybių apdovanojimai Europos ženklu už nepriekaištingą valdymą pagal Europos Tarybos nustatytas bei Lietuvoje adaptuotas vertinimo procedūras  (https://www.coe.int/en/web/good-governance/eloge).
Europos Taryba akreditavo VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centrą „Dainava“ organizuoti savivaldybių apdovanojimo Europos ženklu už nepriekaištingą valdymą procesą Lietuvoje. Tuo tikslu iš Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos savivaldybių asociacijos, Mykolo Romerio universiteto, Viešojo valdymo kompetencijų tinklo, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos, Lietuvos moterų lobistinės organizacijos,  VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ atstovų  sukurtas institucinis tinklas ir vertinimo komitetas, kuris priims galutinį sprendimą dėl savivaldybių, labiausiai atitinkančių Europos Tarybos 12 Gerojo valdymo principų, apdovanojimo.
Savivaldybių vertinimo procese tuo suinteresuotos Lietuvos savivaldybės gali atlikti savęs įsivertinimą, nustatydamos kaip jos  atitinka Europos  Tarybos 12 gerojo valdymo principų:

1.Dalyvavimo, atstovavimo, sąžiningo rinkimų organizavimo.
2. Reagavimo.
3. Veiksmingumo ir efektyvumo.
4. Atvirumo ir skaidrumo.
5. Teisėtumo.
6. Etiško elgesio.
7. Kompetencijos ir gebėjimų.
8. Inovacijų ir atvirumo pokyčiams.
9. Patvarumo ir ilgalaikės orientacijos.
10. Stabilaus finansų valdymo.
11. Žmogaus teisių, kultūrinės įvairovės ir socialinės sanglaudos.
12. Atskaitomybės.

Atlikdama savęs įsivertinimą, kiekviena savivaldybė turės įvertinti, kokius  įrodymus galės pateikti atitikimui kiekvienam iš principų pagrįsti.
Tuo pačiu metu bus atliekama ir gyventojų bei savivaldybės darbuotojų apklausa, kaip jie vertina savivaldybės atitikimą 12 Gerojo valdymo principų.
Savivaldybės savęs įsivertinimo balams skiriamas 50 procentų, savivaldybės darbuotojų ir politikų apklausos balams skiriamas 20 procentų, savivaldybės gyventojų apklausos balams skiriamas 30 procentų svoris. 
Gauti rezultatai bus sumuojami. Savivaldybės, gavusios tris ir daugiau balų Tinklo vertinimo komiteto sprendimu bus apdovanotos Europos ženklu už nepriekaištingą valdymą.
Savivaldybes vertinimo procese nuolatos konsultuos projekto ekspertai.

2020 m. rugsėjo 15 d. vyks užsiregistravusių savivaldybių konsultacijos nuotoliniu būdu.
2020 m. rugsėjo 16 d.-2020 m. lapkričio 3 d. vyks savivaldybių savęs įsivertinimas. Projekto ekspertai konsultuos kiekvieną savivaldybę pagal poreikį.
2020 m. gruodį (data ir vieta bus tikslinama) vyks iškilmingi savivaldybių, labiausiai atitinkančių 12 Gerojo valdymo principų apdovanojimai Europos ženklu už nepriekaištingą valdymą.

Daugiau informacijos telefonu 8 616 11994.

 

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI:

Klausimai dėl klausimyno administracijos darbuotojams ir politikams:

1 klausimas sukels darbuotojams klausimų – ką žymėti, jei vykdant tavo funkcijas nereikia susisiekti su gyventojais? Ar čia norima tiesiog sužinoti, kiek yra tokių funkcijų, kur nereikia susisiekti su gyventojais? 

 

Atsakymas: Visi klausimai yra parengti ir suderinti su Europos tarybos ekspertais ir parengti pagal nustatytą metodiką. Jeigu pagal funkcijas nepriklauso, tuomet reikėtų žymėti “nežinau, neturiu nuomonės”, nes klausime slypi mintis, kad  visais atvejais būtų skatinamas bendravimas ir bendradarbiavimas su gyventojais. Šiuo klausimu nėra renkamas pats faktas ar yra susisiekiama su gyventojais, ar ne. 

Kaip tarybos narys arba administracijos darbuotojas, pagal savo funkcijas, kas savaitę susisiekiu su gyventojais.

Nežinau, neturiu nuomonės

0

 0%

Visiškai nesutinku

0

 0%

Nesutinku

0

 0%

Sutinku

0

 0%

Visiškai sutinku

0

 

2 klausimas Ir kur gale yra bendra informacija, tai nemažai klausimų yra skirta būtent politikams. Ar administracijos darbuotojams leis pateikti anketą, jei nebus visuose klausimuose pažymėta atsakymai (pvz., Kurio komiteto ar valdybos narys esate?)

 

Pildant anketą sistemoje yra įdėtas papildomas klausimas ir tiems, kurie pasirinks atsakymą „administracijos darbuotojai“,  sistema toliau nebeleis pildyti klausimų, kurie skirti tarybos nariams.

 5. Jūs esate: (daug galimų variantų)

tarybos narys

0

 0%

administracijos darbuotojas

0

 0%

Viso atsakymų

0

 

3 klausimas iš klausimyno gyventojams:
14 klausime klausia apie kairę ir dešinę. Jei atvirai, mes čia komandoje susėdusios nežinome, kas ta kairė ir dešinė, nekalbant apie paprastą gyventoją. Tai gyventojai atsakinės arba burtų būdu, arba netęs anketos pildymo. Gal galėtumėte pateikti paaiškinimą šitam klausimui?

 

13-17 klausimai yra skirti ne vertinimui, o tik statistiniams duomenims surinkti. Gyventojai į šiuos klausimus atsakinės remdamiesi savo asmenine patirtimi ir nuomone.

4 klausimas: gal galėtume Jūsų klausimyną nors gerai savaitei pavėlinti, nes žmonėms pradės abu klausimynai maišytis. Kaip suprantu laiko turime iki lapkričio 4 d. Ačiū.
Rugsėjo 20 d. yra sekmadienis. Ar galime išsiųsti rugsėjo 18 d. arba 21 d.?

 

Klausimyną, skirtą gyventojams savo savivaldybės puslapyje galite paskelbti jau dabar. Laikas iki rugsėjo 20 d. skirtas tam, kad pasirengtumėte. Savo nuožiūra galite ir vėlinti patį klausimyno paskelbimą. Tačiau norime pabrėžti, jog galutinis klausimyno pildymo terminas yra spalio 20 d. ir jis nebus pratęstas, visos anketos bus deaktyvuotos spalio 21 d. Savivaldybės savęs įsivertinimo terminas ir klausimynų pildymo terminas skiriasi dėl duomenų apdorojimo ir įvertinimo.

 Tokia pati situacija ir dėl klausimyno, skirto administracijos darbuotojams ir Tarybos nariams. Šis klausimynas taip pat bus deaktyvuotas nuo spalio 21 d.

5 klausimas: ar galėtumėte paaiškinti,  kaip traktuoti terminus  „per pastaruosius metus“, „per pastaruosius dvejus metus“. Kokį laikotarpį reikia vertinti, kai terminas apskritai nėra nurodomas?

 

„Per pastaruosius metus“ –pastarieji 12 mėnesių
„Per pastaruosius dvejus metus“-pastarieji 24 mėnesiai
Terminas nenurodytas-pastarieji 24 mėnesiai.

6 klausimas: ar bus galimybė sužinoti, kaip aktyviai yra pildomos apklausos anketos?

 

Kiekvieną antradienį iki 2020 m. spalio 20 d. kiekviena savivaldybė asmeniškai elektroniniu paštu gaus duomenis, kiek anketų užpildė savivaldybės gyventojai, tarybos nariai ir administracijos darbuotojai.

7 klausimas: ar turime prie įrodymų sąrašo pateikti ir pačius dokumentus?

 

Ne. Reikia  tiksliai įvardinti įrodymus pagrindžiantį dokumentą (-us), bei, jei yra galimybė, užtikrinti to dokumento viešą prieinamumą, pvz. pateikti elektroninę nuorodą į teisės aktą, renginio darbotvarkę, įrašą ir pan.
2020 m. gruodžio mėnesį, Nacionalinės platformos vertinimo komisijos nariai, aprobuodami vertinimo rezultatus, gali Jūsų savivaldybės paprašyti pateikti vienus ar kitus dokumentus.

8 klausimas: kaip suprasti 8 principo 3 rodiklyje nurodytus „atvejus, kuriuos savivaldybė pritaikė gerinant valdymą?“

 

Savivaldybė pati sprendžia, kokie dokumentai, parengtos tvarkos, susitikimų protokolai, renginiai, diskusijos, projektai labiausiai prisideda prie gerojo  valdymo gerinimo savivaldybėje.  Šis principas simbolizuoja visus aktyvius savivaldybės veiksmus, virstančius į realias veiklas, kurių pasekoje gerinama savivaldybės gyventojų  gyvenimo kokybė, gyventojai įtraukiami į procesus.

9 klausimas: kaip vertinti pažeidimų skaičių organizuojant rinkimu?

 

Siekiant gauti aukščiausią 4 balų įvertinimą, konstatuotas pažeidimų skaičius, susijęs su savivaldybės administracijos veikimu ar neveikimu,  turi būti 0.

10 klausimas: kokius įrodymus pateikti ir kokia apimtimi reikia pateikti įrodymus dėl norminių teisės aktų antikorupcinio vertinimo?

 

Pareiga atlikti teisės aktų antikorupcinį vertinimą yra nustatyta įstatymu. Kaip įrodymą galėtumėte pateikti savo vidinę tvarką, kuria detalizuotos įstatymo nuostatos dėl teisės aktų antikorupcinio vertinimo atlikimo, pateikti nuorodas į viešai skelbiamą antikorupcinį vertinimą. Vardinti visus įvertintus teisės aktus tikrai nereikia, tiesiog atskleisti, kaip įis procesas vykdomas ir ar yra viešai prieinamas visuomenei ir aiškiai jos suprantamas.

11 klausimas: kokius įrodymus reikia pateikti dėl  savivaldybės administracijos darbuotojų dalyvavimo mokymuos?

 

Įrodymų tinkamumas priklauso nuo kiekvienos savivaldybės vidinės tvarkos. Tai gali būti ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų kopijos, įvairios mokymų darbotvarkės,  Valstybės tarnautojų registre registruojami duomenys www.vataras.lt.

12 klausimas: kokie išorės auditai turimi omeny?

 

Bet kokie ne savivaldybės auditorių atliekami auditai yra laikomi išorės auditais. Pvz. Valstybės kontrolės auditas, savivaldybės samdytos išorės audito kompanijos atliekamas auditas. Taip pat pabrėžtina, kad auditai apima ne tik savivaldybės auditus, bet ir įstaigų, kurių steigėja ir dalininkė yra savivaldybė, auditus.

13 klausimas: kas yra skirtingi dalyvavimo metodai?

 

Apklausos, diskusijos, apskritas stalas, seniūnų susirinkimai, dalyvaujamasis biudžetas, kt.

14 klausimas: jeigu vienos ar kitos tvarkos parengimas yra įtvirtintas įstatymu, ar savivaldybė privalo turėti atskirai patvirtintą tvarką?

 

Įstatymu gali būti nustatyti minimalūs reikalavimai. Tačiau, kad savivaldybė galėtų sau skirti kaip įmanoma aukštesnį balą, ji turi įrodyti, kad nuostatos yr įgyvendinamos ir parodyti, kaip tai yra daroma. Taigi savivaldybėje turi būti nustatyti įgyvendinamumo rodikliai, pvz. patvirtinta tvarka, aiškiai apibrėžianti, kaip organizuojami rinkimai savivaldybės teritorijoje.

15 klausimas: Principas Nr. 2. Reagavimas. Aprašymas Nr. 2. Teikiamos viešosios paslaugos, prašymai ir skundai išnagrinėjami per teisės aktuose nustatytą terminą. Rodiklis Nr. 4. Veiklos krypčių ir paslaugų teikimo pakeitimai daromi atsižvelgiant į tyrimus, ataskaitas, konsultacijas, skundus ir (arba) kitus šaltinius. Informacija apie pakeitimus yra skelbiama viešai.

 

Vienas iš įrodymų: Savivaldybės interneto svetainėje yra pateikiama informacija apie politikos krypčių ir viešųjų paslaugų teikimo pakeitimus.

Principo aprašymas ir rodiklis sietini su viešųjų (ir administracinių) paslaugų teikimu, savalaikiu reagavimu į nepakankamą šių paslaugų kokybę ir pokyčius tobulinant šias paslaugas. Atitinkamai, įrodymas susijęs su informacijos pateikimu apie visos viešosios politikos srities (pvz. sveikata, švietimas ir t.t.) arba  ar konkrečios tobulinamos viešosios paslaugos teikimo pakeitimus. Gali būti pateikiama informacija, kur atsispindi atlikto pakeitimo priežastys ir pakeitimo turinys. Pavyzdžiui, gali būti, kad Tarybos kadencijos pradžioje pasitvirtinus bendruomeniškumo skatinimo politikos kryptį, sudaromos sutartys su naujais socialinių paslaugų tiekėjais – bendruomeninėmis organizacijomis. Arba, pavyzdžiui, esant sveikos gyvensenos propagavimo krypčiai, sudaromos sąlygos bei įpareigojimai darželiuose ir mokyklose keisti maisto racioną į sveikesnį.

16 klausimas: Gal galite plačiau pakomentuoti Principo Nr. 10.  Stabilus finansų valdymas, Rodiklio Nr. 7. Metiniai auditai atliekami savivaldybės administracijoje ir kitose savivaldybės įstaigose Įrodymą -  Metinio audito ataskaita (piniginės vertės peržiūra audito ataskaitose).

 

Aptariamas principas orientuotas į finansų valdymą, vadinasi, yra aktualios tos audito ataskaitos ar jų dalys, kurios gali padėti geriau valdyti finansus. Šiuo atveju įrodymas yra orientuotas į metinio audito ataskaitos dalis, kur veiklos yra vertinamos pinigine išraiška (Anketos kitose vietose yra prašoma įrodymų, kur daugiau dėmesio skiriama veikloms, šiuo atveju, šių veiklų piniginei išraiškai).

 

Klausimas

Prašomi pateikti įrodymai

Paaiškinimas

3 principas, 1 aprašymas, įrodymų 1 teiginys. Kokią informaciją turi pateikti savivaldybė apie vykdomą savarankiškų ir valstybės deleguotų f-jų stebėseną?

Parengti visi privalomi planai (strateginis, veiklos, metinis).
Einamųjų ir ankstesnių metų planai skelbiami tinklapyje.

Pateikti nuorodas į strateginius, veiklos ir metinius planus tinklapyje. Įsivertinimo balas priklauso nuo to, ar jie visi parengti ir paskelbti viešai bei kiek jie integruoti tarpusavyje (tai yra, ar suderinti strateginiu plėtros planu ir t.t.)

3 principas, 3 aprašymas, dėl kokybės standarto. Ar tinkamas įrodymas, kad savivaldybės valdomos įmonės naudoja ISO standartus? kokie dar standartai gali būti nurodomi?

Savivaldybėje įdiegtas kokybės standartas.

Taip, ISO kokybės standartas tinka. Pateikite nuorodas, kuriose nurodyta, kad jis įdiegtas.
Jei taikote kitus kokybės vadybos metodus, pvz. bendrojo vertinimo modelį, taip pat nurodykite.

10 principas, 1 aprašymas, 1-2 įrodymas. Ar kalbama apie savivaldybės teikiamas paslaugas ar apie savivaldybės valdomų įmonių teikiamas paslaugas?

Savivaldybės patvirtinti teisės aktai, kuriuose nustatyta paslaugų teikimo  įkainių nustatymo metodika.
Paslaugų kainų dydžių skaičiavimo metodika yra viešinama

Principas apima administracines ir viešąsias paslaugas, tad kalbama ir apie savivaldybei pavaldžių įstaigų teikiamų viešųjų paslaugų įkainius ir jų nustatymą.

10 principas, 2 aprašymas, 6 rodiklis. Interneto svetainėje paskelbtos audito ataskaitos, ar tinka savivaldybės valdomų įmonių finansinių ataskaitų auditų ataskaitos?

Interneto svetainėje paskelbtos audito ataskaitos

Taip, tinka ir jos, bet ar tai vieninteliai auditai, kurie vykdomi?
Kaip nurodoma DUK (http://www.centrasdainava.lt/) „Bet kokie ne savivaldybės auditorių atliekami auditai yra laikomi išorės auditais. Pvz. Valstybės kontrolės auditas, savivaldybės samdytos išorės audito kompanijos atliekamas auditas. Taip pat pabrėžtina, kad auditai apima ne tik savivaldybės auditus, bet ir įstaigų, kurių steigėja ir dalininkė yra savivaldybė, auditus.“

10 principas, 3 aprašymas, 10 rodiklis, ar tai gali būti savivaldybės nustatomi žemės, nekilnojamojo turto, nekilnojamojo turto nuomos, fiksuotų pajamų už verslo ,liudijimus tarifai?

Viešas skelbimas.

Taip, gali, bet pats principas yra platesnis, tad turėtų apimti ir kitus aspektus nurodytus rodiklyje (Viešai skelbiama informacija apie visus procesus, susijusius su finansų valdymu (biudžetu, viešųjų paslaugų mokesčių tarifais ir kt.)

10 principas, 4 aprašymas, 12 rodiklis, 1 įrodymas.  kas turima omenyje privačių ir  viešųjų partnerysčių sutartyse rizikų valdymas, kokie įrodymai turėtų būti?

Viešųjų ir privačiųjų partnerysčių sutartyse  reglamentuotas rizikos valdymas.

Aprašyme nurodoma, kad viešųjų ir privačių partnerysčių atveju turi būti realiai dalijantis rizika. Jums reikia įsivertinti, kiek VPP sutartyse realiai tai reglamentuota. Įrodymai – VPP sutartys, savivaldybės nustatytos VPP sudarymo tvarkos/reikalavimai ar pan.

11 principas, 4 aprašymas, 6 rodiklis, kokie įrodymai turėtų būti pateikti?

Įrodymai, kaip atsispindi programose, planuose.
Skiriamas finansavimas

Kad galėtumėte pateikti įrodymus, pirma turite įsivertinti, kas Jūsų savivaldybėje galėtų būti įvardijami kaip galimai atskirtį patiriantys ir mažesnį prieinamumą gauti paslaugas turintys asmenys. Tai nebūtinai turi būti kažkokie su soc sunkumais susiduriantys asmenys ir pan. , bet gali būti ir asmenys, kurie gyvena vietovėse nutolusiose nuo paslaugų teikimo vietų, arba atsižvelgiant į jų amžių, poreikius ir pan. gali negauti tam tikrų reikiamų paslaugų.
Tuomet natūralu, turėtų savivaldybėje būti planuose ir programinėse eilutės (su rodikliais ir finansavimu), kaip tą prieinamumą didinti. Pateikite nuorodas į šiuos dokumentus.

 

Klausimas

Prašomi pateikti įrodymai

Paaiškinimas

3. Veiksmingumas ir efektyvumas
     2. Informacija apie biudžetą ir jo pakeitimus skelbiama tinklalapyje. – čia turi būti prie įrodymų nuoroda į Tarybos sprendimus ir   finansines ataskaitas?

Vykdoma  savarankiškų ir valstybės deleguotų funkcijų rezultatų stebėsena realiu laiku.
Atsižvelgiant į pasiektus rodiklius peržiūrimi veiklos dokumentai.
Sudarant ir tvirtinant biudžetą peržiūrimi veiklos rezultatų rodikliai.
Informacija apie biudžetą ir jo pakeitimus skelbiama tinklapyje.

Pagrindinė mintis – stebėsena ir gyventojų informavimas, kaip sekasi įgyvendinti veiklos planą realiu laiku. Savalaikės korekcijos, jeigu nesiseka. Turite greičiausiai monitoringo tvarką. Ir apie tai informuojama bendruomenė.

Taip. Nuoroda į biudžetą arba kaip piliečiai gali gauti nekonfidencialią informaciją. Ataskaitas.

 

 

 

    6. Kasmet atlieka teikiamų administracinių paslaugų kokybės vertinimą. – čia apklausa gyventojų, taip? Kaip įrodymas – nuoroda?

Kasmet atlieka teikiamų administracinių paslaugų kokybės vertinimą.
Kasmet atlieka jai pavaldžių įstaigų teikiamų viešųjų paslaugų kokybės vertinimą.

Principas kalba apie teikiamų paslaugų efektyvumą, veiksmingumą. Tikslinga būtų pateikti ne tiktai nuorodą į apklausas. Čia svarbu ar yra sistemingas veikimas ir ar yra daromos išvados, bei veiksmai po apklausų ar kitaip gavus duomenys.

7. Savivaldybė periodiškai atlieka visuminį ar dalinį išorinį veiklos auditą. – Kontrolės ir audito tarnybos metinis planas kaip įrodymas?

Savivaldybė periodiškai atlieka visuminį ar dalinį išorinį veiklos auditą.
Savivaldybės išorinio veiklos audito rezultatai viešinami visuomenei.

Principo įgyvendinimui svarbu, periodiškas, sisteminis veiklos vertinimas, išorinis auditavimas. Ar apie auditų išvadas supažindinama taryba. Kaip tai vyksta. Įrodymai gali būti ir monitoringo sistema, akcentuojanti išores auditus, ir sutartys. Ir nuorodos kaip supažindinami tarybos nariai. Planai taip pat. Kita...

9. Savivaldybės kaupia ir analizuoja duomenis, naudojamus veiklos efektyvumo didinimui.

Savivaldybės kaupia ir analizuoja duomenis, naudojamus veiklos efektyvumo didinimui.
Veiklos efektyvumo analizių rezultatai yra pateikiami sprendimų priėmėjams, tarybos nariams.

Iš esmės, praeities duomenų kaupimo ir analizavimo, palyginimo sistema. Jeigu duomenys kaupiami, greičiausiai yra kažkokiu sprendimu, remiamasi metodiką, ar kitaip apspręsta kokie ir kiek laiko kaupiami. Kaip jie analizuojami, kaip jų analizės rezultatas padeda priimti ateities sprendimus.

9. Patvarumas ir ilgalaikė orientacija
    9.2. Jaunimo įtraukimas į strategijos ir planų rengimą. Priimti sprendimai, orientuoti į ateities kartų poreikius. – kaip parodyti jaunimo dalyvavimą?

 

 

Jaunimo įtraukimas į strategijos ir planų rengimą.
Priimti sprendimai, orientuoti į ateities kartų poreikius.

Čia dėmesys, kaip priimant sprendimus įvertinamas ateities kartų poreikis. Kokiu būdų rengiant strateginius dokumentus įtraukiami jauni žmones, kaip akumuliuojama jų nuomonė. Galbūt savivaldybė turi savų metodų, galbūt turi jaunimo problemų sprendimo planus, kitus dokumentus. Kaip įtraukia jaunimą į sprendimų priėmimą? Įrodymai – nuorodos į dok., renginius, sociologinių apklausų rezultatai ir kt.

    9.3 Yra nustatytos savivaldybės vertybės, kurios įgyvendinamos praktikoje. Tai galėtų būti plėtros plano prioritetai, Kokybės politikos dokumentas?

Yra nustatytos savivaldybės vertybės, kurios įgyvendinamos praktikoje

Principas kalba apie sisteminių struktūrinių (soc., žmonių saugumo, gyventojų sudėties, ir kt.), aplinkosauginių problemų neperkėlimą ateities kartomoms. Ar aplinkos apsauga, tvarumas yra vertybių sąraše, kurie svarbūs dabartinių sprendimų kontekste. Jeigu yra, galbūt turi praktinio realizavimo išdavas per tikslus, uždavinius, veiklas, projektus.  Savivaldybės plėtros planas, kiti dokumentai – tinkami įrodymai (svarbu įvertinti, ar turinys atitinka šį aspektą).

   9.5. Atliktos analizės, auditai ir kiti tyrimai orientuoti ir į ateityje galinčius kilti iššūkius ir jų sprendimo būdus – ar tinka Vidaus audito ir Kontrolės ir audito tarnybos auditai kaip įrodymas?

Atliktos analizės, auditai ir kiti tyrimai orientuoti ir į ateityje galinčius kilti iššūkius ir jų sprendimo būdus

Tinka

   9.6. Vietos bendruomenės įtraukiamos į strategijos ir planų rengimą. NVO įtraukiamos į strategijos ir planų rengimą. Verslas įtraukiamas į strategijos ir planų rengimą. Seniūnaičiai įtraukiami į strategijos ir planų rengimą. – Kas tai? Tarkim plėtros plano rengimo darbo grupių sudarymo įsakymai, kvietimai el.paštu?

Vietos bendruomenės įtraukiamos į strategijos ir planų rengimą.
NVO įtraukiamos į strategijos ir planų rengimą.
Verslas įtraukiamas į strategijos ir planų rengimą.
Seniūnaičiai įtraukiami į strategijos ir planų rengimą.

Tinka grupių sudarymo įsakymai ne tiktai SPP, bet ir rengiant kitus planus, strategijas, tvarkas, svarstant projektus. Svarstomų kl. darbotvarkės. Svarbus aspektas - turinys, apie kurį kalba šis principas (minėta anksčiau).

  9.7. Savivaldybėje priimami sprendimai, skatinantys inovatyvias (aukštą pridėtinę vertę kuriančias) veiklas. – kaip įrodyti tą vertę?

Savivaldybėje priimami sprendimai, skatinantys inovatyvias (aukštą pridėtinę vertę kuriančias) veiklas.

Čia galima pademonstruoti , kad finansai ir resursai planuojami ilgalaikiam infrastruktūros naudojimui, infrastruktūra ir turtas bus tausojantys aplinką ir žmonių gyvenimo kokybę... Galimi įrodymai: investiciniai projektai, galimybių studijos, projektai, sprendimai, kita... (galimi kodiniai žodžiai: žaliasis kursas, žiedinė ekonomika, atsinaujinantys šaltiniai, kt.)

  9.8. Savivaldybė turi  identitetą. Kultūrinių renginių modernumo ir tradicijų dermė. – kaip įrodyti identitetą? Kalbant apie dermę: nuorodos apie festivalius, renginius ar jų aprašymai?

Savivaldybė turi  identitetą.
Istorinio paveldo saugojimo priemonių planas.
Kultūrinių renginių modernumo ir tradicijų dermė

Pagal principą ir rodiklį - svarbu istorinio, kultūrinio paveldo saugojimas. Planai jį puoselėti, naudoti stiprinant žmonių sąryšį su istorinėmis kultūrinėmis šaknimis. Nuorodos į festivalius, renginius tinka.

Bendra informacija:


Šis projektas nėra skirtas kontroliuoti, kas pas jus yra ir kad  kontrolierius tai įvertintų. Projekto tikslas, kad Jūs patys, kaip savivaldybės atstovai pagalvotumėte, kaip  dvylika gerojo valdymo principų reiškiasi Jūsų savivaldybėje. Principai nėra skirti tik Lietuvos savivaldybėms, o yra bendraeuropiniai. Todėl jei  pats principas suprantamas ir Jūsų manymu vertingas, Jūs jį galite pradėti diegti savo savivaldybėje. Taip yra įgyvendinama labai svarbi šio projekto pusė – šviečiamoji (ET savivaldybės panašiai supranta gerą valdymą ir jo siekia). Tuo viskas ir baigtųsi, kaip visada būna su principų įgyvendinimu, jei nebūtų antros pusės – varžybinio elemento (gaunamas apdovanojimas). Štai tam reikia pateikti įrodymus apie kuriuos Jūs klausiate. Jų pateikimas yra Jūsų atsakomybė, nes jei Jūs manote, kad principas reiškiasi, tai ir įrodymus tikrai turėsite, gal net geresnius ir aiškesnius nei yra nurodyti dokumente, kurį gavote. Bet, gali būti ir taip, kad kažkurio principo Jūsų savivaldybėje kol kas raiška žema, tai ir įrodymų neturėsite (kol kas). Tada ir įvertinimas bus ne 3 ar 4 balai, o tik 1.
Bendra rekomendacija – žiūrėti kūrybingai, jei nerandate įrodymų, kurie yra suformuluoti sąraše, bet turite kitokių, įrodančių, kad principas įgyvendinamas, tai ir pateikite savo nuožiūra. Taigi, jei veikla, kuri atliepia principą vyksta, tas principas per tas veiklas pasireiškia, vadinasi, apie tokias veiklas ir parašykite (pateikite įrodymus).

 

 

 

 

MOKYMO PROGRAMOS

Norėdami pirmieji gauti infomaciją apie planuojamus mokymus, prašome registruotis

Parengtos ir Valstybės tarnybos departamente prie LR Vidaus reikalų ministerijos patvirtintos mokymo programos:

  • STRATEGINIS VADOVAVIMAS (16 akad. val.)
  • SOCIALINIO DARBO SAVIVALDYBĖSE EFEKTYVUMAS (16 akad. val.)
  • ORGANIZACINĖ KULTŪRA (16 akad. val.)
  • INSTITUCIJOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS (16 akad. val.)
  • EFEKTYVŪS VADOVAI - ĮKVEPIANTYS LYDERIAI (16 akad. val.)
  • VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS PAREIGŪNŲ TRAUMŲ PSICHOLOGIJA. KONFLIKTŲ IR STRESO ĮVEIKIMO BŪDAI (16 akad. val.)
  • PVMĮ-O TAIKYMO BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE YPATUMAI (16 akad. val.)
  • LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NUOSTATŲ TAIKYMAS RENGIANT SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTUS (16 akad. val.)
  • STATINIŲ PROJEKTŲ IR PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ BEI STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARČIŲ RENGIMAS IR ADMINISTRAVIMAS PAGAL TARPTAUTINĖS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ FEDERACIJOS (FIDIC) REIKALAVIMUS (16 akad. val.)
  • TERITORIJŲ PLANAVIMO TEISĖS IR STATYBOS TEISĖS REFORMA (16 akad. val.)
  • SUTARČIŲ TEISĖ. SUTARČIŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMO YPATUMAI (16 akad. val.)
  • DARBO KODEKSO IR JO NAUJOJO PROJEKTO BEI SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ PRAKTINIS TAIKYMAS SAVIVALDOS INSTITUCIJOSE (16 akad. val.)
  • SENIŪNIJOS VEIKLOS STIPRINIMAS ĮTRAUKIANT SENIŪNAIČIUS (16 akad. val.)
  • CIVILINIO KODEKSO NORMŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ VAIKO IR TĖVŲ SANTYKIUS, TAIKYMAS: NAUJAUSIA TEISMŲ PRAKTIKA (16 akad. val.)
  • KOMUNIKACIJOS ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS (16 akad. val.)
  • VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS IR VYKDYMAS (16 akad. val.)
  • STRATEGINIO PLANAVIMO SAVIVALDYBĖSE REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PROCESAS (16 AKAD. VAL.)
  • VIETOS SAVIVALDA IR POLITIKA (16 akad. val.)
  • INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA (16 akad. val.)
  • ŽALINGO TURINIO ĮTAKA SKIRTINGOMS AMŽIAUS GRUPĖMS. PSICHOLOGINĖS PRIEMONĖS, PADEDANČIOS VAIKAMS/PAAUGLIAMS ATSIRIBOTI NUO JŲ PSICHIKAS ŽALOJANČIOS INFORMACIJOS (16 akad. val.)
  • PROJEKTŲ VALDYMAS IR APSKAITA (24 akad. val.)
  • PROJEKTŲ IR PROCESŲ VALDYMAS VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VEIKLOJE (16 akad. val.)
  • ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLO SURAŠYMAS IR ADMINISTRACINĖS BYLOS NAGRINĖJIMAS SAVIVALDYBIŲ VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ DARBE (16 akad. val.)
  • DARBO SANTYKIŲ TEISINIS REGLAMENTAVIMAS. DOKUMENTŲ TVARKYMAS IR APSKAITA (16 akad. val.)
  • INFORMACINIS STRESAS IR JO ĮVEIKIMO BŪDAI. TEORIJA IR PRAKTIKA (16 akad. val.)
  • FINANSINIO TURTO APSKAITA PAGAL VSAFAS. ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITA PAGAL VSAFAS (16 akad. val.)
  • VIEŠOJO SEKTORIAUS FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ IR APSKAITOS VALDYMAS (16 akad. val.)
  • VEIKLOS IR VALDYMO AUDITAS. KONTROLĖS PRINCIPAI VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOJE PAGAL VSAFAS (16 akad. val.)
  • NAUJA SAVIVALDYBIŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR PERSONALO VALDYMO SISTEMA: KAIP TINKAMAI PASIRUOŠTI IR EFEKTYVIAI VEIKTI (16 akad. val.)
  • SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO GYVENTOJAMS POKYČIAI SAVIVALDYBĖSE IR NAUJŲ TEISĖS AKTŲ TAIKYMAS. BENDRADARBIAVIMAS IR PERSPEKTYVOS (16 akad. val.)
  • ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMO BŪDAI VALSTYBĖS INSTITUCIJOSE (16 akad. val.)
  • BENDRUOMENIŠKUMAS IR SAVIVALDA (16 akad. val.)
  • SUTARČIŲ TEISĖS TAIKYMAS SAVIVALDOJE (16 akad. val.)
  • VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIAUS PARTNERYSTĖ. PROJEKTŲ VALDYMAS (16 akad. val.)
  • SOCIALINĖS EKONOMIKOS PLĖTRA: NAUJOS GALIMYBĖS UŽTIKRINTI GYVENTOJŲ UŽIMTUMĄ IR BŪTINIAUSIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMĄ (16 akad. val.)
  • SAVIVALDYBIŲ SOCIALINĖS POLITIKOS FORMAVIMAS IR VYKDYMAS (16 akad. val.)
  • KOMPETENCIJŲ MODELIO TAIKYMAS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYME (16 akad. val.)
  • ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGOJE (24 akad. val.)
  • SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS SAVIVALDYBĖSE (24 akad. val.)
  • DARBAS KOMANDOJE (24 akad. val.)
  • RYŠIAI SU VISUOMENE IR ĮVAIZDŽIO KŪRIMAS (24 akad. val.)
  • SVARBIAUSIŲ BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS (24 akad. val.)
  • ADMINISTRACINĖS NAŠTOS PILIEČIAMS IR KITIEMS ASMENIMS NUSTATYMO IR ĮVERTINIMO METODIKOS PRAKTINIS TAIKYMAS (16 akad. val.)
  • ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO VIENO LANGELIO PRINCIPU ORGANIZAVIMAS SAVIVALDYBĖSE (16 akad. val.)
  • BENDROJO VERTINIMO MODELIO IR KITŲ KOKYBĖS VADYBOS METODŲ TAIKYMAS SAVIVALDYBĖSE (16 akad. val.)
  • DARBAS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE (16 akad. val.)
  • EMOCINIS INTELEKTAS IR LYDERYSTĖ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DARBE (16 akad. val.)
  • SOCIALINĖ PARAMA ŠEIMOMS IR AKTYVUS BENDRUOMENIŲ DALYVAVIMAS SOCIALINĖJE VEIKLOJE. KONFLIKTŲ VALDYMAS (16 akad. val.)
  • STRATEGINIS PLANAVIMAS (16 akad. val.)
  • GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS VIETOS REIKALŲ TVARKYME (16 akad. val.)
  • SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA IR JOS OPTIMIZAVIMAS (16 akad. val.)
  • SENIŪNIJOS VEIKLOS PROGRAMA: RENGIMAS, VYKDYMAS, KONTROLĖ(16 akad. val.)
  • VIEŠIEJI PIRKIMAI SAVIVALDYBĖJE (16 akad. val.)
  • VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR ADMINISTRAVIMAS SAVIVALDYBĖJE (16 akad. val.)
  • ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TEISINIAI IR VADYBINIAI ASPEKTAI (16 akad. val.)
  • APSKAITOS POLITIKA BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE: TEORIJA IR PRAKTIKA (16 akad. val.)
  • ATSTOVAVIMO IR BENDRAVIMO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS (16 akad. val.)
  • SAVIVALDYBIŲ VEIKLOS OPTIMIZAVIMAS (16 akad. val.)
  • SENIŪNO KAIP VADOVO IR BENDRUOMENĖS LYDERIO GEBĖJIMŲ UGDYMAS (16 akad. val.)
  • SOCIALINIŲ IŠMOKŲ ĮSTATYMŲ AKTUALIJOS IR SISTEMOS PLĖTRA (16 akad. val.)
  • BUHALTERINĖ APSKAITA BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE (16 akad. val.)
  • JURIDINIŲ SKYRIŲ DARBO ORGANIZAVIMAS SAVIVALDYBĖSE (16 akad. val.)
  • PILIEČIŲ APTARNAVIMAS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGOSE „VIENO LANGELIO“ PRINCIPU (16 akad. val.)
  • SENIŪNIJOS DOKUMENTŲ RENGIMAS IR TVARKYMAS (16 akad. val.)
  • SENIŪNIJOS VEIKLOS PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS (16 akad. val.)
  • SENIŪNIJŲ VEIKLOS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS (16 akad. val.)
  • STRATEGINIS PLĖTROS PLANAVIMAS SAVIVALDYBĖJE (16 akad. val.)
  • VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VIDAUS DOKUMENTŲ RENGIMAS IR VALDYMAS (16 akad. val.)
  • VIEŠIEJI PIRKIMAI: NAUJOVĖS IR PRAKTINIS TAIKYMAS BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE (16 akad. val.)
  • VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SPECIALISTŲ VAIDMUO FORMUOJANT INSTITUCIJOS IR VISUOMENĖS SANTYKIUS (16 akad. val.)
  • BUHALTERINĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ TVARKYMAS BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE (16 akad. val.)
  • DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS IR ATSIDAVIMO ORGANIZACIJAI (LOJALUMO) VYSTYMAS (16 akad. val.)
  • KOKYBĖS VALDYMO YPATUMAI VIEŠAJAME SEKTORIUJE (16 akad. val.)
  • ORGANIZACIJOS IR PADALINIŲ VIDINĖ KULTŪRA, JOS KŪRIMAS IR VALDYMAS (16 akad. val.)
  • SAVIVALDYBIŲ BENDRŲJŲ SKYRIŲ SPECIALISTŲ DARBO ORGANIZAVIMAS (16 akad. val.)
  • SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS (16 akad. val.)
  • STRATEGINIS IR TAKTINIS PLANAVIMAS SAVIVALDYBIŲ PADALINIUOSE (16 akad. val.)
  • VADOVAVIMAS DISKUSIJOMS IR SUSIRINKIMAMS (16 akad. val.)
  • VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SPECIALISTŲ DARBO ORGANIZAVIMAS (16 akad. val.)
  • VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PROFESINĖS ETIKOS PRINCIPAI (16 akad. val.)
  • AUDITORIJOS VALDYMAS (16 akad. val.)
  • BENDRAVIMAS SU SUNKIAIS KLIENTAIS (16 akad. val.)
  • BUHALTERINĖS APSKAITOS DARBO AKTUALIJOS (16 akad. val.)
  • DARBO ORGANIZAVIMAS IR LAIKO VALDYMAS (16 akad. val.)
  • EFEKTYVUS VADOVAVIMAS (16 akad. val.)
  • KAIP BENDRAUTI SU ŽINIASKLAIDA (16 akad. val.)
  • KONFLIKTŲ PREVENCIJA IR ĮVEIKA (16 akad. val.)
  • STRESO IR SPAUDIMO VALDYMAS (16 akad. val.)
  • VAIKO TEISIŲ APSAUGOS DARBO AKTUALIJOS (16 akad. val.)

Parengtos mokymo programos:

  • BYLŲ DĖL NORMINIŲ ADMINISTRACINIŲ AKTŲ TEISĖTUMO TYRIMO PRAKTIKA, NAGRINĖJANT ADMINISTRACINES BYLAS, SUSIJUSIAS SU VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮGALIOJIMAIS (8 akad. val.)
  • DARBO TEISĖS TAIKYMAS SENIŪNIJOJE (8 akad. val.)
  • EFEKTYVUS BENDRAVIMAS APTARNAUJANT KLIENTUS (8 akad. val.)
  • EMOCINIS INTELEKTAS (8 akad. val.)
  • KAIP BENDRAUTI SU ŽINIASKLAIDA (8 akad. val.)
  • SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO STRATEGIJA (8 akad. val.)
  • ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMAI (8 akad. val.)
  • KONFLIKTŲ VALDYMAS (8 akad. val.)
  • KORUPCIJOS PREVENCIJA IR JOS PRIEMONIŲ PRAKTINIS TAIKYMAS SAVIVALDOJE (8 akad. val.)
  • STRESO VALDYMAS (8 akad. val.)
  • LAIKO VALDYMAS (8 akad. val.)
  • ORGANIZACIJOS KULTŪRA IR VIDINIS MIKROKLIMATAS (8 akad. val.)
  • BENDRAVIMO ĮGŪDŽIAI (8 akad. val.)
  • BENDRAVIMO PSICHOLOGIJA IR NEVERBALINIS BENDRAVIMAS (8 akad. val.)
  • BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMAS SENIŪNIJOSE (8 akad. val.)
  • IŠMOKŲ VAIKAMS IR VALSTYBINIŲ ŠALPOS IŠMOKŲ ĮSTATYMŲ AKTUALIJOS BEI PRAKTINIS TAIKYMAS (8 akad. val.)
  • KONFLIKTŲ PREVENCIJA IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI (8 akad. val.)
  • SOCIALINĖ PARAMA ŠEIMOMS IR ŠEIMOS POLITIKA (8 akad. val.)
  • STRESAS IR STRESO ĮVEIKOS BŪDAI (8 akad. val.)
  • VEIKLOS IR FINANSINIS AUDITAS, VIDAUS AUDITAS (8 akad. val.)
  • DARBO TEISĖ (8 akad. val.)
  • BENDRAVIMO IR KONFLIKTŲ SPRENDIMO ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS (8 akad. val.)
  • FINANSINIS AUDITAS. AUDITO ĮRODYMAI (8 akad. val.)
  • VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (8 akad. val.)
  • FINANSINIS AUDITAS (8 akad. val.)
  • VEIKLOS AUDITO PLANAVIMAS (8 akad. val.)
  • BENDRAVIMO IR BENDRUOMENIŠKUMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS (8 akad. val.)
  • FINANSŲ VALDYMO PAGRINDAI (7 akad. val.)
  • SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PROBLEMOS IR PLĖTRA (7 akad. val.)
  • DARBAS SU KLIENTAIS (6 akad. val.)
  • DERYBOS (6 akad. val.)
  • KONFLIKTAI IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI (6 akad. val.)
  • REPREZENTAVIMO ĮGŪDŽIAI (6 akad. val.)
  • KOKYBĖS VALDYMAS (6 akad. val.)
  • KŪRYBINIS MĄSTYMAS (6 akad. val.)
  • PROJEKTŲ VADYBA (6 akad. val.)

Informacija atnaujinta 2020-10-19