Projektas „Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas"
(Nr. VP1-4.1-VRM-02-V-01-002)

Projekto tikslas - tobulinti valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams ES ir vykdysiančių su pirmininkavimu susijusias funkcijas, kvalifikaciją ir kompetenciją nuo asmens specializacijos nepriklausančiose srityse.

Projekto uždaviniai:

 • Organizuoti mokymus, skirtus pagilinti valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams ES, žinias ES srityje.
 • Organizuoti mokymus, skirtus ugdyti valstybės tarnautojų gebėjimus, susijusius su Lietuvos interesų atstovavimu ES.
 • Sustiprinti valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigas.
 • Organizuoti mokymus, skirtus ugdyti valstybės tarnautojų, vykdysiančių su pirmininkavimu ES susijusias funkcijas, gebėjimus pirmininkavimo ES srityje.
 • Organizuoti mokymus, skirtus pagilinti valstybės tarnautojų, vykdysiančių su pirmininkavimu ES susijusias funkcijas, žinias pirmininkavimo ES srityje.

Projekto vykdytojas
Užsienio reikalų ministerija
Projekto partneriai
LR Vyriausybės kanceliarija
Lietuvos viešojo administravimo institutas
Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras "DAINAVA"

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010 m. balandžio 21 d. - 2015 m. rugpjūčio 21 d.

Jau pasiekti rezultatai:

  • Mokymuose dalyvavo valstybės tarnautojų ir valstybės politikų – 1903 asmenys.
  • Pasiekti projekto stebėsenos rodikliai – daugiau nei 90 proc. asmenų sėkmingai baigė mokymą.
  • Mokymų intensyvumas – projekto vykdymo metu suorganizuota 515 mokymo renginių. Vidutiniškai per mėnesį vyko 16 mokymo renginių. Vienas dalyvis mokėsi vidutiniškai 13 dienų.
  • Mokymų vietų geografija – mokymai vyko Vilniuje (52 proc. renginių), Druskininkuose (37 proc. renginių), Briuselyje (10 proc. renginių).
  • Mokymų tiekėjai – 11 įvairių tiekėjų iš Lietuvos, Prancūzijos, Belgijos, Šveicarijos, Jungtinės Karalystės bei Europos Sąjungos institucijų.
  • Lietuvoje įvyko 210 mokymo renginių lietuvių kalba ir 253 mokymo renginiai anglų kalba.
  • Mokymo kokybė – apibendrintas visų mokymų kokybės vertinimas yra 4.7 balai iš 5.

Šiuo metu įgyvendinama nauja projekto veikla, apimanti mokymų/turimų įgūdžių tobulinimo programos skirtos naujai priimtų valstybės tarnautojų ar pradėjusių  darbą  naujose pareigose ES sprendimų priėmimo sistemoje, rengimą.  
Projekto veikla įgyvendinama siekiant užtikrinti projekto tęstinumą. Panaudojant sukauptą patirtį bus sukurta nauja mokymų programa, kuri užtikrins efektyvią bei profesionalią valstybės tarnautojų veiklą, garantuosiančią kokybišką Lietuvos interesų atstovavimą Europos Sąjungos institucijose po pirmininkavimo.

Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-02-V „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“.

Leidinys apie įvykusius pirmininkavimo  mokymus pagal projektą "Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas"

2015 m. rugpjūčio 13 d. įvyko Užsienio reikalų ministerijos organizuota baigiamoji Europos socialinio fondo lėšomis finansuoto projekto viešinimo konferencija ,,Valstybės tarnautojų gebėjimų tobulinimas: iššūkiai ir galimybės Europos Sąjungos reikalų srityje“. Renginio metu pristatyta projekto „Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams ES, kvalifikacijos tobulinimas“ (Projekto kodas VP1-4.1-VRM-02-V-01-002) eiga ir rezultatai, pasidalinta įgyta patirtimi ir aptartos tolesnės valstybės tarnybos stiprinimo ES reikalų srityje galimybės.
Užsienio reikalų ministerijos kanclerei ir projekto valdymo grupės pirmininkei Jūratei Raguckienei tarus sveikinimo žodį, projekto vadovė Edita Kalendienė supažindino su pagrindiniais projekto uždaviniais, skirtais pagilinti valstybės tarnautojų žinias ES reikalų srityje, ir galimybėmis ugdyti gebėjimus, susijusius su Lietuvos interesų atstovavimu. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su trimis projekto įgyvendinimo etapais, kurių metu rengtos stažuotės, individualūs mokymai, mokymai grupėse, o taip pat vykdyta kiekybinė ir kokybinė mokymų analizė. Keturias tikslines projekto dalyvių grupes sudarė aukšto rango valstybės tarnautojai ir politikai, taip pat tarnautojai, atstovaujantys Lietuvos interesams iš sostinės ar nuolatinės atstovybės ES, bei tarnautojai, naujai prisijungę prie sprendimų priėmimo proceso. E. Kalendienė savo pranešime džiaugėsi pasiektais rezultatais – vykdytuose mokymuose dalyvavo 2087 valstybės tarnautojai ir valstybės politikai, iš jų daugiau nei 90 proc. sėkmingai baigė kvalifikacijos tobulinimo programą. Projekto vykdymo metu suorganizuota 540 mokymo renginių lietuvių ir anglų kalbomis, gilintos derybinių ir komunikacinių įgūdžių prancūzų kalba žinios.
Mokymų tiekėjo VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ ir UAB „ESTEP VILNIUS“ valdybos pirmininkas Klaudijus Maniokas supažindino su mokymų organizavimu ir iškeltu pagrindiniu tikslu – ugdyti valstybės tarnautojų gebėjimus kokybiškai ir efektyviai veikti ES sprendimų priėmimo sistemoje. Šiems įgūdžiams stiprinti buvo skirti mokymai „Koncentruotos žinios apie ES, siekiant efektyviai atstovauti Lietuvos interesus Europos Sąjungoje“, vykę lietuvių kalba, bei „Derybų metodų taikymas ES institucijų lygmenyje, atstovaujant Lietuvos interesus Europos Sąjungoje“, organizuoti lietuvių ir anglų kalbomis. Vertindamas projekto rezultatus, K. Maniokas išskyrė, kad mokymai pagilino ir atnaujino valstybės tarnautojų žinias bei suteikė praktinių gebėjimų, būtinų norint sėkmingai atstovauti Lietuvos interesus. 
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus pavaduotoja Dalia Šadžiuvienė konferencijos dalyvius supažindino su valstybės tarnautojams reikalingomis bendrinėmis, specifinėmis ir profesinėmis kompetencijomis bei pristatė pagrindinius šių kompetencijų nustatymo principus pranešime „Valstybės tarnautojų mokymas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekte“. Pagrindinį dėmesį D. Šadžiuvienė skyrė valstybės tarnautojų mokymams siūlomiems pokyčiams – galimybei mokymo paslaugas įsigyti iš visų mokymo rinkos dalyvių bei galimybei mokytis veikloje, iš kitų darbuotojų ar savarankiškai; taip pat pranešėja pristatė siūlymą atsisakyti įvadinio mokymo keičiant jį į įstaigų adaptacines sistemas, bei, vietoje nustatyto privalomo mokymo naujai priimtiems 18–20 kategorijos valstybės tarnautojams, centralizuotai organizuoti valstybės įstaigų vadovų lyderystės ir vadybinių kompetencijų ugdymą.
Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos skyriaus vedėjos Eglės Šarkauskaitės konferencijoje pristatyta tema – „Viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijų stiprinimo galimybės pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto ,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo uždavinius“. Vidaus reikalų ministerijos atstovė konferencijos dalyvius supažindino su „10 prioriteto“ iškeltais uždaviniais: siekiais padidinti valdymo orientaciją į rezultatus, viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą bei pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, verslo reguliavimo aplinką ir žmogiškųjų išteklių valdymą valstybės tarnyboje. Pristatydama preliminarias priemones jiems įgyvendinti, E. Šarkauskaitė dėmesį skyrė nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimui, visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimui bei pabrėžė būtinybę stiprinti valstybės įstaigų vadovų grandį, skatinti personalo valdymo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigos tobulinimo iniciatyvas.
Projektas „Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas“ vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-02-V „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“. Bendras projekto numatytasis biudžetas siekė 5,9 mln. EUR.

 

 

............................................................................................................................................

 

PROJEKTAS “VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRO „DAINAVA“ GYDYMO DALIES PASTATŲ RENOVAVIMAS

MAŽINANT ENERGIJOS VARTOJIMĄ“ PROJEKTO NR. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-017

Viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“ įgyvendina Projektą „Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ gydymo dalies pastatų renovavimas mažinant energijos vartojimą“. Projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-017. Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo (Sanglaudos skatinimo veiksmų programa, 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-03-V priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto įgyvendinimo pradžia yra 2009 m. birželio 9 d. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2010 m. spalio 29 d.

Projekto metu numatoma renovuoti gydymo-reabilitacijos pastatą, tokiu būdu užtikrinant didesnį energijos vartojimo efektyvumą bei sumažinti sąnaudas. Atlikus rangos darbus, t.y. langus ir lauko duris pakeitus naujomis plastikinėmis, atlikus išorės sienų apšiltinimą, stogo rekonstrukciją,  pirmo aukšto grindų šiltinimą, vamzdynų keitimą ir izoliavimą, vėdinimo sistemos rekonstrukciją, vidaus elektros tinklų rekonstrukciją numatoma, kad atnaujintame viešosios paskirties pastate bus sutaupyta 0,38 GWh energijos.

Projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir statybos rangos darbus atlieka UAB „Skirnuva“.
Statybos darbų techninę priežiūrą atlieka IĮ „Gedimino Meldaikio statybos konsultacinė firma“.

Informacija atnaujinta 2018-05-25