VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRO "DAINAVA" BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ (toliau – Centras) veiklos strategija – tai kryptinga įmonės veikla, padedanti rasti tinkamiausią  būdą geriausiems rezultatams pasiekti ir padidinti Centro, kaip viešosios įstaigos, vertę.

2. Vadovaujantis Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 27V-2 “Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo” Centras yra įtrauktas į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

3. Centras  savo veikla  dalyvauja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2013–2015 m. strateginiame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 1V-322. Centras vykdo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2013–2015 m. strateginiame veiklos plane numatytą programą „Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė“. Šios programos tikslas – sukurti skaidrią, veiksmingą, saugią, orientuotą į rezultatus ir tinkamą asmenų aptarnavimą viešojo administravimo sistemą, pagrįstą informacinėmis technologijomis, uždavinys –tobulinti viešojo administravimo sistemą, gerinti veiklos valdymą ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą ir stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje, priemonė – įgyvendinti sutartį dėl valstybės tarnautojų administracinių gebėjimų tobulinimo.